coteret arach4 1

מאת שרית שץ

מטרתו המרכזית של מדור זה באתר הכולל תחומים רבים בהם אני מוצאת עניין רב, היא לספק מידע רב ככל הניתן, חינוך והדרכה ביחס למחלת הארכנואידיטיס, ובעיקר מניעתה ככל האפשר, ולנסות לפזר מעט את "ערפל הקרב", את הבורות וחוסר המודעות המרחפים מעליה ובכך להגביר מודעות לקיומה, לסבל הרב ולנכות הכרוכים בה.